Aydınlatma Metni

www.onemligunler.net (Bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) olarak, 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve Web
Sitesi’nın kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve
ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Web Sitesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda
işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını
ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek
veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:
E-posta            : iletisim@onemligunler.net
İnternet sitesi   : www.onemligunler.net

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI
Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
 İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek
 Kurumsal iletişimi sağlamak
 Web Sitesi güvenliğini sağlamak
 İstatistiksel çalışmalar yapabilmek
 İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek
 Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin
yerine getirilmesini sağlamak
 Web Sitesi ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak
 Yasal raporlamalar yapmak
 İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine
getirmek

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA
AMACI
Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları çerçevesinde, Web Sitesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin
beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve
tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Web Sitesi tarafından sunulan ürün ve
hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması
ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Web Sitesi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş
süreçlerinin yürütülmesi, Web Sitesi’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Web
Sitesi’nin ve Web Sitesiyle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş

https://onemligunler.net
güvenliğinin temini amaçları dahilinde Web Sitesinin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili
kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel veriler; internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı
telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki ortamlarda
toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:
 Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması
nedeniyle saklanması,
 Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
 Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Web
Sitesinin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
 Kişisel verilerin Web Sitesinin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi
amacıyla saklanması
 Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
 Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri
sahiplerinin açık rızasının bulunması

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve Web Sitesi’ne başvurarak kendisiyle
ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme
Saygılarımıza;
onemligunler.net web sitesi